دکتر فرزانه خادم ثامنی
دکتر فرزانه خادم ثامنی
متخصص اناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی
دکتر حسن پورقاسمی آستانه
دکتر حسن پورقاسمی آستانه
متخصص اناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی