مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

  • کارت ملی
  • دستور پزشک یا نسخه
  • تصویر سونوگرافی یا سی تی اسکن