روزهای هفته ساعات کاری
شنبه 7 الی 19:30
یکشنبه 7 الی 19:30
دوشنبه 7 الی 19:30
سه شنبه 7 الی 19:30
چهارشنبه 7 الی 19:30
پنجشنبه 7 الی 17
جمعه تعطیل