سوما

سوما سوما يا همون سوماتوتروپين يا بهتر بگيم نقل و نبات ورزشكاراي امروز براي رسيدن به تناسب اندام در ورزشكاراي معمولي و رسيدن به بهترين اجرا در ورزشكاران حرفه اي [...]